RESULTATREGNSKAP
2021
2020

Driftsinntekter og driftskostnader

Salgsinntekt
340 989 732
347 058 445
Annen driftsinntekt
939 232
2 168 000
Sum driftsinntekter
341 928 964
349 226 446
Varekostnad
167 162 512
162 516 723
Lønnskostnad
89 032 881
89 053 891
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle
19 024 153
15 373 580
Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle
0
118 030
Annen driftskostnad
47 696 510
46 338 157
Sum driftskostnader
322 916 057
313 400 381
Driftsresultat
19 012 908
35 826 064

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt
571 180
518 303
Annen finansinntekt
1 219 704
1 062 114
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler
26 681
413 229
Annen rentekostnad
3 967 842
4 425 935
Annen finanskostnad
916 127
1 434 752
Resultat av finansposter
-3 066 404
-3 867 041
Ordinært resultat før skattekostnad
15 946 503
31 959 023
Skattekostnad på ordinært resultat
3 319 831
7 581 045
Årsresultat
12 626 673
24 377 978
Minoritetens andel
3 951 236
3 823 204
Majoritetens andel
8 675 437
20 554 774

BALANSEREGNSKAP

2021
2020

Egenkapital og gjeld                                         

Aksjekapital
6 300 000
6 300 000
Annen innskutt egenkapital
405 711
405 711
Sum innskutt egenkapital
6 705 711
6 705 711
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
93 588 655
85 188 868
Minoritetens andel
25 364 798
23 880 502
Sum egenkapital
125 659 163
115 775 081
Gjeld
Utsatt skatt
251 154
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
142 342 779
91 530 045
Øvrig langsiktig gjeld
38 287 122
31 026 066
Sum annen langsiktig gjeld
180 629 901
122 556 111
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
6 427 314
14 437 527
Leverandørgjeld
19 160 124
34 818 797
Betalbar skatt
2 631 049
7 568 902
Skyldig offentlige avgifter
8 353 299
5 836 671
Utbytte
4 343 086
6 491 683
Annen kortsiktig gjeld
46 600 006
54 645 937
Sum kortsiktig gjeld
87 514 879
123 799 517
Sum gjeld
268 395 933
246 355 628
Sum egenkapital og gjeld
394 055 096
362 130 709

Eiendeler
2021
2020
Forskning og utvikling
8 925 552
0
Utsatt skattefordel
0
676 820
Sum immaterielle eiendeler
8 925 552
676 820
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
150 345 663
79 177 060
Maskiner og anlegg
7 243 971 
52 195 993
Skip og flytende installasjoner
26 282 780 
29 063 158
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr
53 808 661
21 301 911
Sum varige driftsmidler
237 681 075
181 738 122
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
0
0
Lån til foretak i samme konsern
0
0
Investeringer i tilknyttet selskap
400 000
400 000
Investeringer i aksjer og andeler
119 115
119 115
Andre langsiktige fordringer
485 939
221 729
Sum finansielle anleggsmidler
1 005 054
740 844
Sum anleggsmidler
247 611 681
183 155 787
Omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning
59 194 001
53 977 100
Kundefordringer
51 606 675
35 300 978
Andre kortsiktige fordringer
14 936 402
22 599 253
Konsernfordringer
0
0
Sum fordringer
66 543 077
57 900 230

Investeringer

Markedsbaserte aksjer
9 945 010
9 560 189

Sum investeringer

9 945 010
9 560 189
Bankinnskudd, kontanter
10 761 325
57 537 401
Sum omløpsmidler
146 443 412
178 974 920
Sum eiendeler
394 055 094
362 130 707