Vi har lagt bak oss et 2022 som har vært svært utfordrende for en hel verden. 

Russlands invasjon av Ukraina har påvirket oss alle, og ikke minst den ukrainske befolkningen, som har blitt utsatt for store lidelser. Siden krigen brøt ut, har vi gjort løpende vurderinger hvorvidt handel med russiske kunder kan opprettholdes. Foruten utfordringer knyttet til innførte sanksjoner, er det også et moralsk og menneskelig aspekt som selvsagt er et stort dilemma, også for NOFI.
NOFI har valgt å avvikle sitt kontor i Murmansk, samtidig som vi støtter opp om norsk offisiell politikk som er å hegne om en felles forvaltning av fiskebestanden i Barentshavet. Dette gir blant annet russiske fiskefartøy adgang til å bruke et begrenset antall havner i Norge, for skifte av mannskap, bunkring av drivstoff, proviant og redskaper.
Leveranser fra NOFI skjer utelukkende til kunder som vi har hatt samarbeid med i mange år, og gjennomføres innenfor til enhver tid gjeldene regelverk og sanksjonsregimer. NOFI har videre besluttet at det ikke inngås avtaler med nye russiske kunder. 

For NOFI-konsernet samlet er vi fornøyd med utviklingen gjennom året 2022, men vi må erkjenne at det innenfor markedsområdet havbruk har vært og er en svært turbulent tid. Leverandørindustrien til havbruksnæringen har siden september 2022 direkte blitt påvirket av regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk. NOFI-konsernet har merket redusert ordreinngang for flere av konsernets selskaper som er eksponert mot havbruksnæringen, noe som også fikk utslag for regnskapsåret 2022. 

NOFI-konsernet har en strategi om å være eksponert innenfor forskjellige markeder og forretningsområder. Når et markedsområde får utfordringer, slik situasjonen har vært innenfor havbruk, er det svært gledelig at konsernet hadde et av sine beste år innenfor markedsområdet oljevern i 2022. Gjennom vårt datterselskap, AllMaritim AS, markedsføres og selges konsernets egenutviklede produkter, i kombinasjon med produkter og løsninger fra våre samarbeidspartnere NOREN Bergen AS og Markleen. 

Markleen

En annen viktig bærebjelke i vår strategi er langsiktighet. De siste årene er det investert store summer innen markedet havbruk, både innenfor produksjonskapasitet og produktutvikling.
For oss var det et stort øyeblikk når vi 14. september 2022 hadde offisiell åpning av NOFI Oppdrettservice sin nye servicestasjon i Kvalsund (Hammerfest Kommune). Vi er nå godt rigget for å kunne gi våre havbrukskunder et komplett servicetilbud også i Finnmark. 

Åpning Oppdrettservice kvalsund

En annen stor milepæl for konsernet var da kontrakten mellom NOFI Tromsø og Holmøy Maritime ble signert 14. oktober 2022, om levering av vårt nyutviklede NOFI ventemerdanlegg til Holmøys nye lakseslakteri. Vi er stolte, glade og ikke minst ydmyk over å bli valgt som leverandør og vi ser frem til å innfri de forventninger Holmøy Maritime har til oss og våre løsninger! 

Vm6


Konsernets utvikling og økonomiske stilling

Tabellen nedenfor viser noen av konsernets nøkkeltall fra 2022, sammenlignet med 2021.

Utvikling årsrapport

Det har vært en positiv utvikling i 2022, som har gitt grunnlag for økt avsetning til utbytte i både morselskap og konsern, noe som er hovedgrunnen til en reduksjon i egenkapitalandel og arbeidskapital.

Åpenhetsloven

NOFI-Konsernet redegjør, i henhold til Åpenhetsloven §5, for konsernets arbeid på våre nettsider https://www.nofi.no/miljo. Konsernet har over tid hatt inne i sitt arbeidsreglement at konsernets forretningspartnere og leverandører skal drifte med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet med revisjon av interne retningslinjer for aktsomhetsvurderinger og gjennomføring av vurderingene er påbegynt, og resultatet av arbeidet publiseres i henhold til gjeldende regelverk og tidsfrister.

Bærekraft

FN´s bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon er et av våre viktigste mål. Plasten skal brukes riktig - derfor produserer vi våre plastprodukter med tanke på gjenbruk og ombygging.

Les mer