NOFI respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som er formulert i FN's grunnleggende menneskerettighetserklæring og International Labor Organization's (ILO's) kjernekonvensjoner.

NOFI driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle samfunn der vi har virksomhet. NOFI forventer at våre leverandører og underleverandører skal gjøre det samme.

Etiske retningslinjer for NOFI inneholder de viktigste prinsipper og krav til oss selv, underleverandører og andre tjenesteleverandører. Leverandører og underleverandører skal etterleve en høy etisk standard og kun gjøre forretninger med pålitelige aktører som driver lovlige forretningsaktiviteter og følger sine respektive lands lovgivning.

Helse og sikkerhet

Alle skal bidra til et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse. Ordentlige arbeidsforhold som beskytter helsen til og sørger for sikkerhet for de ansatte har øverste prioritet hos NOFI og skal gjelde også for våre leverandører.

Leverandører og underleverandører skal iverksette nødvendige tiltak for å forhindre og minimere ulykker og helseskader relatert til forhold på arbeidsplassen. Eksternt skal alle leverandører følge de retningslinjer/krav/prosedyrer, som blir gitt av den eksterne part.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

NOFI's leverandører skal overholde internasjonalt anerkjente konvensjoner om beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, herunder FN's grunnleggende menneskerettigheter og ILO's kjernekonvensjoner.

Ansettelsesforhold

  NOFI forplikter seg til å sikre at arbeid som utføres skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold som er etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis samt internasjonale arbeidsstandarder. Alle ansatte har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår. Lønn til ansatte skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.

  Forbud mot barnearbeid

   Barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid. Unntakene er:

   Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres helse, sikkerhet, utvikling eller skolegang. Barn under 18 år skal ikke utføre nattarbeid.

   Organisasjonsfrihet

    NOFI respekterer organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger. Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid.

    Tvangsarbeid

     NOFI aksepterer ikke bruk av tvangsarbeid som beskrevet i det fjerde prinsipp i FN's Global Compact. Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

     Diskriminering og trakassering

      Diskriminering, trakassering og overgrep er ikke akseptabelt og NOFI forplikter seg til å behandle ansatte med respekt og verdighet og ikke diskriminere gjennom rekrutterings- og ansettelsespraksis.

      Miljø og natur

      NOFI's leverandører skal arbeide for å minimere de negative miljømessige konsekvensene av selskapets aktiviteter, produkter og tjenester, og aktivt søke etter og favorisere samarbeidspartnere som gjør det samme. Miljøaspekter skal hensyntas gjennom hele verdikjeden, fra råvareproduksjon til levering på avtalt sted, og ikke avgrenses til egen virksomhet.

      Minimumskravet for NOFI er at vi og våre samarbeidspartnere alltid skal sikre etterlevelse av gjeldende miljølover og forskrifter, og vi forventer at våre leverandører og underleverandører skal gjøre det samme.

      Leverandøren skal verken direkte eller indirekte bidra til å ødelegge inntektskilden for marginaliserte samfunn, for eksempel ved å beslaglegge store tomter eller andre naturressurser som disse samfunnene er avhengig av.

      Produksjon og utnyttelse av råvarer til produksjon skal ikke representere ødeleggelse av naturressurser. Kjemikalier og andre farlige stoffer skal håndteres på en forsvarlig måte.

      Relevante tillatelser skal være innhentet der det er nødvendig.

      Internasjonale sanksjoner

      NOFI arbeider aktivt for å forhindre aktiviteter i sin forretningsvirksomhet som er i strid med gjeldende sanksjons- og eksportkontrollregelverk. NOFI stiller i denne forbindelse krav til at våre leverandører og underleverandører til enhver tid også etterlever gjeldende sanksjons- og eksportkontrollregelverk. Der leverandøren blir oppmerksom på potensielle brudd på sanksjoner eller eksportkontroll som er relevante for NOFI, skal leverandøren umiddelbart varsle sin kontakt hos NOFI.

      Forretningsetikk

      God forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter er kjernen i NOFI's forretningspraksis.

      Anti-hvitvasking

       NOFI har nulltoleranse for alle former for økonomisk kriminalitet og arbeider i denne forbindelse aktivt for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Våre leverandører og underleverandører skal ikke delta i, bistå til eller legge til rette for noen form for hvitvasking av penger, andre midler og/eller eiendeler. Herunder skal leverandøren ta alle rimelige skritt for å sikre at finansielle transaksjoner de er involvert i ikke brukes til hvitvaskingsformål.

       Anti-korrupsjon

        NOFI har nulltoleranse for korrupsjon i enhver form. Våre leverandører må aldri, direkte eller gjennom mellommenn, tilby eller love noen form for personlige utbetalinger, returprovisjoner, bestikkelser eller andre urettmessige fordeler for å skaffe eller beholde forretningsavtaler fra private eller offentlige kunder, uavhengig av lokal praksis. Representanter for en leverandør skal heller ikke motta noen slike fordeler i bytte mot noen form for særbehandling av en tredjepart. Leverandører skal til enhver tid etterleve gjeldende korrupsjonsregelverk samt internasjonalt anerkjente konvensjoner og retningslinjer knyttet til anti-korrupsjon.

        Rettferdig konkurranse

         Leverandører skal konkurrere innenfor rammene av gjeldende konkurranselovgivning. Leverandørens innkjøpsprosesser skal være basert på rettferdig konkurranse og det skal alltid utvises uavhengighet og upartiskhet.

         Konfidensialitet

         Sensitiv informasjon skal behandles med aktsomhet og lojalitet, også ved ikke pålagt taushetsplikt. Leverandøren skal holde all forretningsmessig informasjon tilknyttet NOFI konfidensiell.

         Informasjon og dokumentasjon

         Leverandøren er forpliktet til å informere om prosesser og tiltak planlagt eller gjennomført i forbindelse med beskyttelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Leverandørens forretningsinformasjon skal formidles presist og reflektere de faktiske forhold. All regnskapsinformasjon og informasjon som omfattes av en rapporteringsplikt må presenteres i samsvar med lover og forskrifter, inkludert relevante standarder. På forespørsel skal leverandøren gi NOFI informasjon om leverandøren og leveransen, herunder finansiell, driftsmessig og teknisk informasjon. Leverandøren plikter å gi NOFI tilgang til informasjon og dokumentasjon innen de frister som NOFI fastsetter slik at NOFI kan oppfylle sine rettslige forpliktelser.

         Inspeksjon og revisjon

         NOFI forbeholder seg retten til å kontrollere etterlevelse av retningslinjene gjennom revisjoner på et hvilket som helst tidspunkt. NOFI har rett til å revidere leverandøren og leverandørens underleverandører, med hensyn til alle forhold som gjelder leverandørforholdet. NOFI skal varsle om den kommende inspeksjonen senest ti dager før. Dersom NOFI avdekker avvik, skal de korrigeres fortløpende. Den som blir inspisert eller revidert har ansvaret for sine egne kostnader tilknyttet dette.

         Etterlevelse

         NOFI's leverandører skal opptre i samsvar med disse etiske retningslinjene og forplikter seg til å stille krav på minst tilsvarende nivå i egen leverandørkjede. NOFI forbeholder seg retten til å avslutte samarbeidsavtaler med de som ikke etterlever retningslinjenes forpliktelser. Det samme gjelder samarbeidsavtaler der deres underleverandører ikke etterlever retningslinjenes forpliktelser. NOFI oppfordrer leverandører til å varsle ved mistanke om kritikkverdige forhold i forbindelse med vår virksomhet.

         (Dette dokumentet gjelder for NOFI AS og de(n) til enhver tid gjeldene datterselskaper).