Gjennom vårt miljøarbeidet tar vi ansvar for å redusere vår påvirkning på ytre miljø og klimaendringer. Vårt miljøarbeid inlemmes i den daglige driften og skal være en naturlig del av vår kultur.

Alle våre ansatte er forpliktet av miljøpolitikken. Vår bedrift skal vurdere sitt forhold til, og påvirkning på miljøet og inkludere miljøarbeidet i sitt ledelsessystem. Dette innebærer at miljø og klimaspørsmål skal vektlegges i forretnings- og tjenesteutviklingen.

Vi skal ha fokus på å redusere miljøbelastningen. Vi skal aktivt påvirke våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører til å foreta handlinger og valg som fremmer miljøarbeidet.

Vi skal ha et effektivt ledelsessystem for miljø. Dette innebærer en forpliktelse til kontinuerlig forbedring og til å overholde myndighetskrav og våre interne krav.

Hvordan mener vi dette gjøres?

https://www.nofi.no/img/nofias/om-oss/Bærekraft.jpg

FNS BÆREKRAFTSMÅL er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

FNs bærekraftsmål
12 - ansvarlig forbruk og produksjon,
14 - livet i havet
17 - samarbeid for å nå målene,
- er alle ledestjerner for vår virksomhet og skal være en naturlig del av vår kultur.

Fn bærekraftmål 12

Vi produserer kvalitet som er ment for å vare lenge - ref. pumpestasjoner og flytebrygger. Disse produktene kan også bygges om dersom endret bruk - eller gjenbruk av PE -materialet i nye produkter når levetiden for opprinnelig produkt er overskredet.

Fns bæremål nr 14

Innenfor fiskeri har vi sorteringssystmer som skiller ut uønsket fangst (småfisk), vi er med i prosjekter som utvikler tau/nett som skal hindre at redskaper på avveier skal "fangste" fisk/dyr.

Vi har oljevernutstyr som renser ved oljesøl og vi har pumpestasjoner som renser avløpsvann før det slippes ut. Oljveernutsyret kan også brukes til å samle søppel i havet.

Fns bæremål nr 17

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Gjennom godt samarbeid med våre interesseparter vil vi lettere oppnå våre målsettinger.