RESULTATREGNSKAP

2023

2022

Driftsinntekter og driftskostnader


Salgsinntekt
381 529 912
433 580 667
Annen driftsinntekt
27 787 315
1 836 916
Sum driftsinntekter

409 317 228

435 417 584
Varekostnad
180 939 597
207 645 949
Lønnskostnad
106 708 625
106 393 473
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle
15 920 549
22 826 478
Annen driftskostnad
62 576 581
69 259 422
Sum driftskostnader
366 379 219
406 125 322
Driftsresultat
42 938 009
29 292 262

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt
2 644 422
1 159 114
Annen finansinntekt
1 590 950
1 625 675
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler
482 590
-64 567

Annen rentekostnad
10 018 611
8 664 315
Annen finanskostnad
1 975 811
1 537 548
Resultat av finansposter
-7 276 460
-7 501 939
Ordinært resultat før skattekostnad
35 661 549
21 790 323
Skattekostnad på ordinært resultat
5 746 681
7 563 424

Årsresultat

29 914 868
14 226 899
Minoritetens andel
13 639 173
-1 132 179
Majoritetens andel
16 275 695
15 359 078

BALANSEREGNSKAP

2023

2022

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital
6 300 000
6 300 000
Annen innskutt egenkapital
405 711
405 711
Sum innskutt egenkapital
6 705 711
6 705 711
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
102 466 956
96 447 731
Minoritetens andel
25 518 338
20 102 333
Sum opptjent egenkapital
127 985 294
116 550 065
Sum egenkapital
134 691 005
123 255 776

Gjeld

Utsatt skatt
0
0
Gjeld til kredittinstitusjoner
115 581 036
128 781 418
Øvrig langsiktig gjeld
24 559 333
49 036 969
Sum annen langsiktig gjeld
140 140 369
177 818 387
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
5 459 581
6 064 961
Leverandørgjeld
25 264 516
21 275 737
Betalbar skatt
2 149 958
8 380 762
Skyldig offentlige avgifter
6 920 682
8 195 455
Utbytte
10 571 488
16 630 286
Annen kortsiktig gjeld
43 640 396
55 350 696
Sum kortsiktig gjeld
94 006 620
115 897 897
Sum gjeld
234 146 989
293 716 284

Sum egenkapital og gjeld

368 837 994

416 972 060

Eiendeler

Forskning og utvikling
7 934 999
8 127 043
Utsatt skattefordel
803 974
565 359
Sum immaterielle eiendeler
8 738 973
8 692 403
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
145 318 897
151 881 339
Maskiner og anlegg
0
236 867
Skip og flytende installasjoner
0
22 146 621
Driftsløsøre, inventar og annet utstyr
37 952 572
47 426 730
Sum varige driftsmidler
183 271 469
221 691 557
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
0
0
Lån til foretak i samme konsern
0
0
Investeringer i tilknyttet selskap
400 000
400 000
Investeringer i aksjer og andeler
119 115
119 115
Andre langsiktige fordringer

1 732 199

374 928
Sum finansielle anleggsmidler
2 251 314
894 043
Sum anleggsmidler
194 261 755
231 278 003
Omløpsmidler
Lager av varer og annen beholdning
70 552 720
66 353 410
Kundefordringer
36 626 281
40 004 298
Andre kortsiktige fordringer
23 664 623
8 369 197
Konsernfordringer
0
0
Sum fordringer
60 290 904
48 373 495
Investeringer
Markedsbaserte aksjer
10 707 213
9 902 608
Sum investeringer
10 707 213
9 902 608
Bankinnskudd, kontanter
33 025 402
61 064 544
Sum omløpsmidler
174 576 239
185 694 057
Sum eiendeler
368 837 994
416 972 060