Kvalitetsarbeidet er integrert i bedriftens daglige arbeide og forankret i vår politikk, visjon og mål.  Kvaliteten skal sikres gjennom god ledelse og styring gjennom bedriftens kvalitetsstyringssystem.

Kvalitetsstyring

Vårt kvalitetssikringssystem er bygd opp av dokumenterte og innarbeidede prosedyrer, arbeidsinstrukser og sjekklister som sikrer ønsket kvalitet. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er implementert i systemet.

Kvalitetsansvar

Kvalitetsleder skal overvåke og påse at de interne styringsdokumentene er vedlikeholdt og etterlevd blant annet ved hjelp av interne revisjoner.

Kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet utarbeides og vedlikeholdes etter faste intervaller. Programmet tilpasses organisasjonens endringer i tråd med de mål som besluttes av styre og ledelsen.